Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Pressupost definitiu i liquidació de les quantitats que l'Ajuntament té previst gastar en l'exercici econòmic vigent, amb el seu detall per Àrea, Servei, Programa, Capítol i concepte de la despesa / Detalle de todas las cantidades que el Ayuntamiento tiene previsto gastar en el ejercicio económico vigente con indicación del concepto por el que se gastan / Detail of all amounts that the City Council plans to spend in the current financial year indicating the approach by which spent
Category
Despeses
Tags
despeses, pressupost, gastos, presupuesto, expenses, budget
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

EXERCICI_COMPTAB
exercici_comptab
AREA
area
SERVEI
servei
PROGRAMA
programa
CAPITOL
capitol
PARTIDA
partida
DESCRIPCIO_PARTIDA
descripcio_partida
PRESSUPOST_DEFINITIU
pressupost_definitiu
LIQUIDACIO
liquidacio

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.