Socrata

Close
Author
OpenDataTerrassa
Description
Pressupost definitiu i liquidació de totes les quantitats que l'Ajuntament té previst ingressar en l'exercici econòmic vigent amb indicació del concepte pel qual s'ingressen: impostos, taxes, preus públics, transferències de l'Administració General de l'Estat, interessos, etc. / Detalle de todas las cantidades que el Ayuntamiento tiene previsto ingresar en el ejercicio económico vigente con indicación del concepto por el que se ingresan: impuestos, tasas, precios públicos, transferencias de la Administración General del Estado, intereses, etc. / Detail of all amounts that the City Council plans to deposit in the current financial year indicating the approach by which inputs: taxes, fees, public prices, transfers from the Central Government, interest, etc.
Category
Income
Tags
ingressos, pressupost, ingresos, presupuesto, income, budget
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
License
Attribution 3.0 Unported
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

EXERCICI_COMPTAB
exercici_comptab
PARTIDA
partida
DESCRIPCIO_PARTIDA
descripcio_partida
PRESSUPOST_DEFINITIU
pressupost_definitiu
LIQUIDACIO
liquidacio

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.