Què són les dades obertes?

Què és i per a què serveix?

Open Data és una filosofia que té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de manipular: són les dades del sector públic obertes i accessibles per a persones, empreses i organitzacions, per al seu ús i redistribució en benefici de tots.

Utilitza Open Data per generar noves dades, per crear nous serveis, per desenvolupar noves eines que generin beneficis econòmics i socials.

Els avantatges

Pel ciutadà: Informació. És una eina d'informació i consulta eficient, detallada i verificable, que permet a la ciutadania conèixer millor tot allò que passa al voltant de la ciutat i en facilita la seva participació activa.
Per les empreses: Generar valor. Qualsevol empresa o emprenedor pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis, noves aplicacions web o per mòbil generant riquesa social i econòmica.

Per l'Administració: Generar transparència. Posar les dades públiques de la ciutat al servei de la ciutadania és un pas endavant de l'Administració cap a la transparència, alhora que promou un ús intel·ligent dels recursos en benefici de tothom.

Què hi trobaràs?

Open Data inclou un ampli ventall de dades ordenades i organitzades en conjunts de dades per facilitar-ne la cerca. Les dades s'agrupen per temàtiques com ara: administració, cartografia, demografia, salut o urbanisme. Algunes temàtiques tenen subtemes, per exemple dins d'oci i cultura trobaràs l'agenda d'actes de la ciutat.

Decàleg: Principis de l'Open Data

Per assegurar que s'està parlant de Dades Obertes i no d'un succedani que no entraria dins de la filosofia real de l'Open Data, és necessari que les dades que s'ofereixen compleixin els següents principis:

1. Públiques: Cal obrir totes les dades de caràcter públic (totes aquelles, és clar, que no estiguin subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o drets d'autor). Així, no hauria d'existir cap altre impediment per part de l'Administració a l'hora de decidir quines dades és pertinent publicar.

2. Detallades: Cal publicar les dades tal i com están en el seu origen, sense processar i, per tant, mantenint el nivell de detall més gran possible, el que es coneix com dades en brut.

3. Actualitzades: Les dades han de ser posades a disposició dels usuaris amb la freqüència necessària perquè no perdin el seu valor i siguin precises i actuals.

4. Accessibles: Cal fer accessible les dades al major nombre d'usuaris possible. No hauria d'existir cap restricció per a tots aquells que vulguin fer ús de les dades, ni en el propòsit d'ús.

5. Automatitzades: Les dades han d'estar estructurades perquè puguin ser processades de manera automàtica per un ordinador. Aquesta és una condició molt important per tal que es puguin reutilitzar les dades d'una forma automàtica.

6. Sense registre: Les dades han d'estar disponibles per a tothom, sense necessitat d'identificar-se prèviament.

7. Obertes: Els formats de les dades han de ser no propietaris; és a dir, no poden dependre d'una empresa o d'una eina propietària d'una empresa. Com a exemple, un format obert seria CSV o XML, mentre que formats propietaris serien Word, Excel, etc...

8. Lliures: Les dades han de ser d'ús 100% lliure per als usuaris. Així, les dades han d'estar lliures de drets, patents, copyright i no estar subjectes a drets de privacitat, seguretat o privilegis que puguin estar reglades per altres normes. 

Conceptes

Què és un dataset (conjunt de dades)? El terme dataset o conjunt de dades fa referència a la categorització de les dades públiques en catàlegs de dades. Les dades en brut s'organitzen en datasets per ser més fàcilment indexats i localitzats; per aconseguir això, s'utilitzen camps que defineixen el grup de dades com la descripció, la freqüència d'actualització, el format o la llicència d'ús, entre d'altres.

RISP (Reutilització de la Informació del Sector Públic): Els termes Open Data i RISP (Reutilització de la Informació del Sector Públic) estan molt relacionats. En ambdós casos, del que es tracta és de posar a disposició de la societat dades "en brut" que mantingui l'administració.

Tot i que els termes puguin semblar similars, el concepte Dades Obertes persegueix oferir les dades en formats completament lliures (no propietaris) i no es contempla el pagament per l'ús de dades (han de ser gratuïts). No obstant això, la Reutilització de la Informació de les Administracions Públiques preveu la possibilitat del pagament per l'ús d'aquestes dades i la publicació de les dades en qualsevol format.