Normes d'ús

Introducció

Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per l'Ajuntament de Terrassa s'emparen a la normativa vigent al respecte: La Llei 37/2007, de 16 de novembre sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, tenint per objecte la protecció i promoció del compromís que l'Ajuntament de Terrassa té amb la reutilització d'informació del sector públic. 
L'Ajuntament permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tothom i sense cap tipus de limitació ni restricció que no siguin les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació així com l'especificació de l'última data d'actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que, en qualsevol cas, és la que preval i es citi l'autor o titular dels drets: Ajuntament de Terrassa, Departament de (nom departament), (Organisme Autònom i/o empresa pública). 
Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser reportat mitjançant el formulari de contacte de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
 Persona usuària del servei: Es defineix com a persona usuària del servei aquella persona o entitat que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades que s'ofereixen en el servei Open Data Terrassa, bé fent servir les dades directament o bé oferint aplicacions o serveis que es nodreixen de les dades ofertes per l’Ajuntament de Terrassa. 
Modalitats de reutilització de la informació: La utilització dels serveis i dades proveïdes en aquest portal pressuposa l'acceptació de les presents condicions d'ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a la persona usuària dels drets d'autor ni propietat intel•lectual sobre els conjunts de dades. En tots els conjunts de dades que s'ofereix en el servei Open Data Terrassa s'indica quines condicions d'ús tenen. 
Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer obres derivades, per a tothom i sense cap tipus de limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
 Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
 • Que el contingut de la informació no sigui alterat
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
 • Que es citi la font
 • Que s'esmenti la data de l'última actualització
Cal citar sempre l'autor o titular dels drets: Ajuntament de Terrassa. Departament de (nom departament), (Organisme autònom i/o empresa pública). 
No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Terrassa en publicacions i webs que no siguin participades o patrocinades per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Terrassa i estan protegits per la legislació vigent aplicable. 
D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret de publicar conjunts de dades sota d'altres condicions específiques de reutilització, incloent la possibilitat de generar el pagament de contraprestacions econòmiques, d'acord al que preveu l'article 7 de la Llei 37/2007, tenint com a objectiu cobrir els costos associats a la recollida, producció, reproducció i difusió dels conjunts de dades. També cal tenir present que alguns tipus d'informació tenen legislació específica que els afecta. 
Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica l'Ajuntament de Terrassa, serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució. 
S'insta a la persona usuària a posar en coneixement de l'Ajuntament de Terrassa tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic. 
Així mateix, l'Ajuntament de Terrassa podrà requerir a la persona usuària dades estadístiques relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l'ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com és el cas de la protecció de dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel•lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel•lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. 
 • Que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • Que puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi
 • Que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que l'ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • Que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • Que s'hagi de citar l'autoria de l'Ajuntament de Terrassa (tal com s'indica més endavant) 
 • Que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • Que puguin ser utilitzats amb fins comercials o no comercials, sempre que l'ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • Que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • Que s'hagi de citar l'autoria de les dades 

Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

L'Ajuntament de Terrassa ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, no oferint cap garantia en aquest sentit. 
L'Ajuntament de Terrassa podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d'ús. L'anunci d'aquests canvis serà publicat al portal Open Data Terrassa. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari. 
Tant l'Ajuntament de Terrassa com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades. 

Responsabilitat de la persona usuària o agent de la reutilització

La persona usuària es troba sotmesa a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l'ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. 
Si, com a resultat de l'incompliment dels termes d'ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, l'Ajuntament de Terrassa, o algun dels seus organismes, entitats, empreses o agents, fos objecte d'accions legals o fora sancionat econòmicament, la persona usuària respondrà davant l'Ajuntament de Terrassa, o davant els seus organismes, entitats, empreses o agents, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes. 
D'aquesta manera la persona usuària accepta indemnitzar, així com eximir, a l'Ajuntament de Terrassa i a tots els seus organismes, entitats, empreses o agents, de qualsevol responsabilitat en què puguin incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per l'incompliment d'aquestes condicions d'ús o per l'ús, reproducció, modificació o distribució de la informació. 
L'Ajuntament de Terrassa, d'altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de la persona usuària.

Altres restriccions legals

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública. 
L'Ajuntament de Terrassa podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents condicions d'ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient. 
Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes condicions d'ús. 
La persona usuària no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l’ús final, per cap mitjà, la participació o suport per l'Ajuntament de Terrassa, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

Llicències d'ús

Creative Commons Reconeixement                  (CC-BY 3.0)
Creative Commons Reconeixement - Sense Obra Derivada (CC BY-ND 3.0)