Profile Picture OpenDataTerrassa

created Mar 24 2016

updated Jun 12 2020

Description

Pressupost definitiu i liquidació de totes les quantitats que l'Ajuntament té previst ingressar en l'exercici econòmic vigent amb indicació del concepte pel qual s'ingressen: impostos, taxes, preus públics, transferències de l'Administració General de l'Estat, interessos, etc. / Detalle de todas las cantidades que el Ayuntamiento tiene previsto ingresar en el ejercicio económico vigente con indicación del concepto por el que se ingresan: impuestos, tasas, precios públicos, transferencias de la Administración General del Estado, intereses, etc. / Detail of all amounts that the City Council plans to deposit in the current financial year indicating the approach by which inputs: taxes, fees, public prices, transfers from the Central Government, interest, etc.

Activity
Community Rating
Current value: 0 out of 5
Your Rating
Current value: 0 out of 5
Raters
0
Visits
235
Downloads
111
Comments
0
Contributors
0
Meta
Category
Income
Permissions
Public
Tags
ingressos, pressupost, ingresos, presupuesto, income, budget
SODA2 Only
Yes
Licensing and Attribution
Data Provided By
Ajuntament de Terrassa
Source Link
(none)
License
Attribution 3.0 Unported
Actualització / Actualización / Update
Periodicitat / Periodicidad / Regularity
Mensual / Mensual / Monthly
This view cannot be displayed